دختری ک نمیدونه ....سلام دوستان گلم انشالا که خوبین

خب از این ب بعد دل نوشته هامو مینویسم تا شما بخونین و وبمو هم اپ میکنم  ولی ی چیززززز کامنت فراموش نشه حتما بذارین منتظرم

نایت اسکین

/ یکشنبه بیست و هفتم مهر 1393 / 14:57 / سکوت /

عشــق اگــر خـط

 مــوازی نیسـت،چیسـت؟ 

 

یـا کتـاب جملــه ســازی نیســت،چیسـت؟! 

 

عشـق اگــر مبنــای خلــق آدم اســت 

 

پـس چــرا ایـن گـونـه گنــگ و   مبهم اسـت؟ 

 

پـس چــرا خـط مـوازی مـی شـود!!! 

 

ز چـه رو هــر عشـق،بــازی مـی شــود؟!

/ یکشنبه بیست و هفتم مهر 1393 / 15:7 / سکوت /

 

منم !

منی که بارها شکست !

شکستی که بارها خوردم کرد ! دل بود نه سنگ !

واژ ها را مهمان کرده ام برای گفتن دلتنگیهام

سکوت کرده ام نه اینکه حرفی نداشته باشم

بغزم رو نمیبینی ! بغضی که راه گلویم رابسته

تو را میخوانم ! هزار بار ...برای خالی کردن دلتنگیهام . . .

منو نخواه...

همین که حس میکنم حس میکنی دوستت دارم برایم کافیست...

/ یکشنبه بیست و هفتم مهر 1393 / 15:3 / سکوت /

چه زیبا! گفتم دوستت دارم !چه صادقانه پذیرفتی!

چه فریبنده ! آغوشم برایت باز شد !چه ابلهانه! با تو خوش بودم !

چه كودكانه ! همه چیزم شدی ! چه زود ! به خاطره یك كلمه مرا ترك كردی !

 چه ناجوانمردانه ! نیازمندت شدم ! چه حقیرانه! واژه غریبه خداحافظی به من آمد!

 چه بیرحمانه! من سوختم...

/ یکشنبه بیست و هفتم مهر 1393 / 15:1 / سکوت /